Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Σάμος: Πρόσληψη 5 ναυαγοσωστών απ'ο τον Δήμο Σάμου


Image result for δήμος σαμου

Ο ∆ήµος Σάµου, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 60/23-3-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου, η οποία ελέγχθηκε για τη νοµιµότητά της µε την υπ΄ αριθ. 21699/σχετ.20462/11-4-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου / Τµήµα ∆ιοίκησης Ν. Σάµου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη πέντε {5} ατόµων ειδικότητας ∆.Ε Ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας τριών (3) µηνών, για την αντιµετώπιση πρόσκαιρων αναγκών, ναυαγοσωστικής κάλυψης, ως εξής:   

   Υπηρεσία                        Ειδικότητα                  ∆ιάρκεια σύµβασης   Αριθµός ατόµων 
   ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ∆.Ε     Ναυαγοσωστών                      3 µήνες                       5

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που κατέχουν τα υπό του νόµου προβλεπόµενα προσόντα, όπως υποβάλλουν αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, υπόψιν Αντωνακάκη Ευτυχίας, ή Μανωλιάδου Μαρουδιώς (τηλ. επικοινωνίας: 2273350121, 2273350155), εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων {4} ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του ∆ήµου, ήτοι µέχρι και 26- 05-2017. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου