Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Σάμος: Ενηµέρωση δηµοτών για τον καθαρισµό οικοπέδων εντός οικισµών.


Image result for δημος σαμου

ΣΧΕΤ: 
1. N.3852/10, περίπτωση 26 της παρ. 1 του άρθρου 94. 
2. Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις: 4/2012, 9/2000 και 9α /2005, Ν.998/1979, ΚΥΑ 12030/Φ109.1/1999. 
3. Έγγραφο µε αριθµό 2132 /17 - 03 - 2017/ Α∆Α: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε θέµα «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017». 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υπενθυµίσουµε – ενηµερώσουµε τους δηµότες µας (ιδιοκτήτες, νοµείς, και επικαρπωτές) να φροντίσουν να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται µέσα ή κοντά σε κατοικηµένες περιοχές και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους. Θα πρέπει µέχρι τέλος Μαΐου να µεριµνήσουν για τον καθαρισµό και αν δε το κάνουν να προβούµε στις νοµοθετηµένες ενέργειες, µε αυτεπάγγελτο καθαρισµό και βεβαίωση πρόστιµων. Παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες. 

             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ
Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας                       κ.α.α. Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
            ΜΟΡΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ                                            ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου