Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

ΕΟΣ Σάμου: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΝ/ΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

Image result for εοσσ σαμου
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 11/28-6-2017,  καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην υπ΄ αριθμ. 3 Τακτική Γενική Συνέλευση την 16ην Ιουλίου 2017 (1η συνεδρίαση) και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 23ην  Ιουλίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην πόλη της Σάμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
       1.     ΄Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από ανάληψη καθηκόντων έως και 30/06/2017.
       2.     ΄Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από ανάληψη καθηκόντων έως και 30/06/2017
        3.     Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π - Απολογισμός χρήσεως 2016.
          Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
       Γ) ΄Εγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2016 και απαλλαγή ευθυνών                      των μελών του ΔΣ.
          Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2017.
       4.     Α) ΄Εκθεση Τρυγητού 2016.
               Β) Πρόγραμμα Τρυγητού 2017.
       5.     Εγκρίσεις συμβάσεων με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
       6.    ΄Εγκριση εξόδων κίνησης, διαμονής και παράστασης των μελών του ΔΣ και ΕΣ.
      7.   ΄Εγκριση αμοιβής ορκωτών λογιστών για την  διαχειριστική χρήση του Συνεταιρισμού, από 01/01/2017 έως            31/12/2017.
     8.   ΄Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη σε Επενδυτικό πρόγραμμα του Μέτρου 4.2 του προγράμματος                Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ.
      9.     Διάφορες ανακοινώσεις.
Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου