Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Δήμος Σάμου: Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών δημοσίων έργων έτους 2018

Image result for δημοσ σαμου
Ο Δήμος Σάμου προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους εργοληπτών ή μελετητών που θα συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 του αρ. 118 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση έργων – μελετών – Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών) για το έτος 2018, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες ή μελετητές Δ.Ε. να υποβάλλουν σχετική αίτηση για εγγραφή τους σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
·       Οδοποιία
·       Οικοδομικά
·       Υδραυλικά
·       Ηλεκτρομηχανολογικά
·       Γεωτρήσεων
·       Πρασίνου
·       Λιμενικά
·       Βιομηχανικά – Ενεργειακά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
 • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες
 • Οικονομικές Μελέτες
 • Κοινωνικές μελέτες

 • Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές μελέτες
 • Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές
 • Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές
 • Μελέτες Λιμενικών έργων
 • Μελέτες μεταφορικών έργων
 • Μελέτες υδραυλικών έργων
 • Ενεργειακές μελέτες
 • Βιομηχανικές μελέτες
 • Μελέτες τοπογραφίας
 • Χημικές μελέτες και έρευνες
 • Μελέτες χημικής Μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων
 • Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες
 • Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
 • Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
 • Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
 • Γεωργικές Μελέτες
 • Δασικές Μελέτες
 • Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου και έργων Πρασίνου
 • Αλιευτικές Μελέτες
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων
     Οι πρότυπες αιτήσεις που συνοδεύουν την παρούσα πρόσληση θα πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένες το αργότερο έως τις 1 / 3 / 2018 ημέρα Πέμπτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σάμου. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (ΜΕΕΠ / Νομαρχικό Μητρώο) ή μελετητικού πτυχίου σε ισχύ, ενώ σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είχε εγγραφεί στο μητρώο του Δήμου για το 2017 και τα δικαιολογητικά που είχε καταθέσει (ΜΕΕΠ/μελετητικό πτυχίο) βρίσκονται σε ισχύ, δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμισή τους.   
                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ

                                                                                 ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
             Ακριβές αντίγραφο
                    Ο συντάξας

       ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου